Home

Eén aanspreekpunt voor herbestemming

 

Herbestemmen van waardevol erfgoed is meer dan een nieuwe inhoud geven aan een hoop oude stenen... Onze uitdaging is om steeds opnieuw een evenwicht te vinden dat de historische en architecturale waarden van elke site respecteert en dat anderzijds vertrekt van wat mens en maatschappij op vandaag nodig hebben. Het realiseren van een origineel concept, met een hedendaags gebruik en een authentieke beleving kunnen aan het erfgoed weer perspectief bieden op een rijk en bestendig nieuw leven.

 

Ervaring, vakmanschap, interactie, creativiteit en samenwerking. Dat is waar Erfgoedstudio voor staat. Wij begeleiden eigenaars of stakeholders van erfgoed bij het doorlopen van een kwaliteitsvol herbestemmingstraject met een integrale aanpak vanuit diverse invalshoeken. Op die manier krijgt u een duidelijk beeld van wat met het erfgoed mogelijk (of onmogelijk) is. Erfgoedstudio biedt maatwerk en een totaal concept in de diepte en de breedte, voor klein tot monumentaal erfgoed.

 

Een dergelijke integrale herbestemming vanuit één bureau kan een eigenaar of stakeholder van erfgoed veel tijd en geld besparen om tot een geslaagd project te komen.

 

Voor de opmaak van een herbestemmingsonderzoek, of een beheersplan of het uitvoeren van een vooronderzoek kan men bij de Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap (jaarlijks) een premie aanvragen ten bedrage van 80% van de studiekost met een maximum premie van 20.000 EUR.

Lees meer…

Project in de kijker - Erfgoedwaarderingsplannen gemeenten Beernem en Zedelgem

 

Sinds de wijziging van het Erfgoeddecreet en Erfgoedbesluit zijn de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor het adviseren van stedenbouwkundige aanvragen en sloopvergunningen voor gebouwen die door het Agentschap Onroerend Erfgoed werden opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het is daarom van belang dat de gemeenten een accuraat beeld hebben van wat in hun gemeente nog aanwezig is van waardevol niet-beschermd erfgoed.

 

De gemeenten Zedelgem en Beernem, beiden uit het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Vereniging Raakvlak (ommeland Brugge), lanceerden daarom een oproep voor de opmaak van een erfgoedwaarderingsplan met visie voor het toekomstig beheer voor het bouwkundig erfgoed in hun gemeente.

In de erfgoedwaarderingsfiche worden aan elk bouwkundig relict in hun gemeente, dat niet gesloopt of sterk verbouwd werd, specifieke waarden toegekend. Dit gebeurt zowel op basis van de erfgoedwaarden, de stedenbouwkundige waarden als de technisch-economische waarden. Door een dergelijke mix van waarderingen kan men elk pand zo objectief mogelijk een classificatie geven van zeer waardevol en beschermingswaardig tot een eerder neutraal met mogelijkheid van integrale sloop.

 

Erfgoedstudio en Studiebureau Monumentenzorg werken hiervoor, in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, beide gemeenten en Raakvlak, een nieuw evaluatiesysteem uit waardoor elk type van erfgoed geclassificeerd kan worden. De geactualiseerde inventarisatiegegevens, evenals de analyse van elk pand, wordt opgenomen in een databank die nadien door de gemeentelijke diensten geraadpleegd en verder onderhouden kan worden.

 

Naast de classificatie wordt er ook per type pand een visie opgesteld van hoe men de erfgoedwaarden optimaal kan herstellen, behouden of opwaarderen. Dit kader zal door beide gemeenten gebruikt worden om op termijn beleidsgerichte maatregelen te voorzien om de eigenaars van een inventarispand te stimuleren om hun erfgoed maximaal te valoriseren.

© 2018 Erfgoedstudio