Beheersplan Beauvoorde

Kasteel van Beauvoorde, Veurne

Opmaak beheersplan kasteeldomein (coördinatie & begeleiding)

De Stad Veurne ontwikkelde in 2010 een herwaarderingsplan voor de begraafplaats en de omgeving van de kerk van Beauvoorde. Voor het kasteeldomein dat aansluit op de kerk werd een eigen herwaarderingsplan opgesteld met als doel de authenticiteit van het kasteeldomein naar zijn oorspronkelijke context terug te brengen en de functionaliteit en toegankelijkheid ervan te optimaliseren in functie van de hedendaagse noden.

 

Er werd een landschappelijke analyse uitgevoerd van de historische aanpassingen die het kasteeldomein doorheen de tijd heeft ondergaan zodat men een beeld kon krijgen van het oorspronkelijk ontwerp en van de structuur. Daarnaast werd het bomenbestand geïnventariseerd en werd de waterhuishouding doorheen het domein in kaart gebracht.

Er werden voorstellen geformuleerd om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het domein te verbeteren (parking, padenbestand, banken, enz.). Tenslotte stelde het plan een aantal functionele ingrepen op het domein voor, waardoor het commercieel en maatschappelijk gebruik ervan sterk werd verbeterd met een hogere rendabiliteit tot gevolg. Specifieke infrastructuur voor buitenactiviteiten en/of verhuur werden mee in het plan opgenomen en er werden er een aantal locaties en inrichting voorgesteld voor educatieve en sportieve activiteiten.

Eigenaar: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde

Onze opdracht: coördinatie en aansturing (als herbestemmingscoördinator bij Erfgoed Vlaanderen vzw)

Jaar: 2010

i.s.m. Buro Voor Vrije Ruimte (Gent)

© 2018 Erfgoedstudio