Aanpak & diensten

Van idee tot exploitatie


Wij begeleiden eigenaars of stakeholders van waardevol erfgoed om een kwaliteitsvol herbestemmingstraject te doorlopen dat het erfgoed optimale kansen biedt voor een succesvolle nieuwe toekomst.


Een herbestemmingstraject van A tot Z is gevisualiseerd in onderstaand schema. Niet alle sites hebben echter alle stappen (in dezelfde mate) nodig. Erfgoedstudio biedt de nodige technieken, inzichten, ervaringen, passie en creativiteit om zowel een globale begeleiding - van idee tot exploitatie - of deeltrajecten van een herbestemming te organiseren of te coördineren. Erfgoedstudio biedt maatwerk in de diepte en de breedte, voor klein tot monumentaal erfgoed.

Stap 1: Inventarisatie en analyse

Een goed overzicht krijgen van wat de uitgangspunten zijn, de randvoorwaarden, de historiek, de toestand, de omgeving en de waarden van de erfgoedsite en haar stakeholders. Dit vormt het fundament waarop een herbestemming gebouwd kan worden.


Stap 2: Conceptnota met herbestemmingsscenario’s

Vanuit de kennis en expertise in ons huis, in de markt en maatschappij kunnen samen met een aantal stakeholders, gebruikers of betrokkenen de mogelijke herbestemmingsopties opgelijst, geanalyseerd en afgewogen worden.


Stap 3: Haalbaarheidsstudie

Een beperkt aantal voorkeursscenario’s kan nu ruimtelijk, juridisch, financieel en inhoudelijk afgetoetst worden op hun realiteitszin.


Stap 4: Marktparticipatie

Vervolgens gaan we op zoek naar concrete samenwerkings- en netwerkverbanden om de weerhouden herbestemmingsoptie in een concreet plan uit te werken. Er wordt een band gesmeed tussen lokale overheid, gebruikers, financiers, bedrijven,…


Stap5: Investerings- & beheersplan

Een goed onderbouwd plan met duidelijke afspraken tussen toekomstige gebruikers, geeft aan het herbestemmingsproject ook een grotere slaagkans op een langere termijn!


Stap 6: Realisatie

Investeringen geven aan een site meer mogelijkheden. Een doordachte aanpak met de nodige fasering laat toe dat het project kan groeien en ontwikkelen. Men moet eerst leren stappen vooraleer men kan lopen!


Stap 7: Exploitatie

Gebruikers vandaag willen meer dan een gebouw. Men wil ook beleving, netwerking, uitstraling,… Het summum is de realisatie van een eigen identiteit of community op en rond een erfgoedsite!

Begeleiding in regie

Erfgoedstudio kan ook herbestemmingstrajecten begeleiden in regie. In deze rol zijn wij verantwoordelijk om uw project in goede banen te leiden vanaf het onderzoek, over de realisatie tot de exploitatie. Erfgoedstudio heeft een coördinerende en faciliterende rol en zorgt voor de nodige dynamiek en vooruitgang in het proces. Verder kan Erfgoedstudio de eigenaar of opdrachtgever begeleiden bij de opmaak van bestekken om een ontwerper, studiebureau, enz. aan te stellen, alsook assisteren bij het aanvragen van subsidies op verschillende niveaus.


Als projectleider/regisseur kunnen wij het project wellicht het meeste meerwaarde bieden, omdat we dan alle aspecten van onze knowhow kunnen inzetten en het hele traject kunnen opvolgen.


Herbestemmingsscan

Tenslotte kan Erfgoedstudio een korte doorlichting doen van de problematieken en mogelijkheden van een erfgoedsite. Op basis van een plaatsbezoek met diverse specialisten en onze ervaringen, gevoel, kennis, waarden en kerngetallen kan een beknopt advies worden uitgebracht. Dit geeft aan de eigenaars of stakeholders een eerste, snelle indicatie welke herbestemmingsopties interessant zijn om dieper op in te gaan of welke projecten er weinig slaagkansen hebben.


Afhankelijk van de omvang van de erfgoedsite kunnen we een herbestemmingsscan in principe uitvoeren voor een prijs tussen 3.000 en 6.000 EUR.

© 2018 Erfgoedstudio