Lectuur

Interessante lectuur


hieronder worden een aantal boeken voorgesteld die wij de afgelopen tijd gelezen hebben en die ons op één of andere manier aan het denken gezet hebben.


Veel inspiratie!

Rekenen op herbestemming – Idee, aanpak en cijfers van 25+1 gerealiseerde projecten

Sander Gelinck & Frank Strolenberg

Eén van de meeste interessante boeken die wij de laatste jaren gelezen hebben, is het in 2014 verschenen boek “Rekenen op herbestemming – Idee, aanpak en cijfers van 25+1 gerealiseerde projecten”.


Hierin gunnen 26 initiatiefnemers van recente herbestemmingsprojecten ons een blik achter de schermen, en vooral –en dat is uitzonderlijk- in een aantal financiële kerngetallen van hun project.


Ze hebben elk op hun manier een oplossing gezocht om oude panden in tijden van crisis te herbestemmen. Sommigen zoeken het in nieuwe verdienmodellen, slimme financiering of ontwikkelend beheer, anderen in het organisch ontwikkelen of een bottom-up benadering.


Terug naar de fabriek - 25 industriële iconen met nieuwe energie

Marcel Bayer, Marijke Bovens, Bas Husslage, Jaco Boer & Bram Vermeer

Iedereen kent in zijn omgeving wel een industrieel pand dat een nieuwe bestemming heeft gekregen.  De afgelopen decennia werden vooral panden herbestemd uit de eerste periodes van de industriële revolutie. Dit soort vastgoed leent zich doorgaans makkelijk voor een herbestemming gezien de ruimtelijkheid en aanpasbaarheid.


Vandaag zit men nog overwegend met een aantal verloederde en sterk vervuilde, grootschalige sites die in de tweede helft van de 20ste eeuw buiten gebruik werden gesteld.  Het hergebruik van dit type sites vergt een heel andere aanpak.  Via participatieve trajecten die men in Nederland bewandelde, met zowel maatschappelijke (bewoners, gebruikers, overheden, enz.) als commerciële (investeerders, projectontwikkelaars, het Restauratiefonds, enz.) partners, slaagde men er in om een aantal unieke en geslaagde invullingen te realiseren in ‘oude fabrieken’. 


Dit boek geeft een overzicht van 25 gekende, kleinere en grotere industriële sites, die recent met veel doorzettingsvermogen en creativiteit een nieuw gebruik, elan, beleving en energie kregen.


Maatschappelijk verantwoord vastgoed - Strategieën voor duurzame co-creatie

Veerle Follens

Steden en gemeenten staan vandaag voor heel wat uitdagingen.  Lokale besturen moeten zich aanpassen aan sterk veranderende omstandigheden op het vlak van de digitale maatschappij, de demografie, het vastgoed, de huidige financiële realiteit,…  Heel wat ‘onaangepast’ collectief, sociaal-cultureel vastgoed komt leeg te staan; denken we maar aan kerken, abdijen, gemeentelijke panden, bibliotheken,… Anderzijds is de zoektocht naar nieuwe locaties voor de uitdagingen voor de toekomst, zoals zorg, onthaal en educatie, volop aan de gang.


De auteur pleit voor een integrale & duurzame aanpak gestoeld op een globale visie binnen de ruimere context van de gemeente of zelfs de bredere regio.  De gemeente speelt dan idealiter een faciliterende rol; en de gebruikers, investeerders, private ontwikkelaars en kenniscentra werken gezamenlijk en met respect voor elkaar aan oplossingen voor het (her)gebruik van leegstaande of aan te passen panden.


‘Co-creatie’ wordt in dit boek naar voor geschoven als sleutel voor de aanpak van vastgoed-uitdagingen. Het is een eerder theoretische, maar wel interessante en vernieuwende benadering van deze problematiek.

© 2018 Erfgoedstudio