Open Erfgoed

Uw monument laten erkennen als 'Open Erfgoed'


Indien uw beschermde erfgoedsite als ‘Open Erfgoed’ wordt erkend, kan u rekenen op een verhoogde restauratiepremie van 80% i.p.v. de 40% die standaard wordt gehanteerd. Deze erkenning dient te gebeuren in het kader van de opmaak van een beheersplan voor de site en kan betrekking hebben op een beschermd goed, een erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een op zichzelf staand geheel vormt. Voor de opmaak van een dergelijk beheersplan kan u een onderzoekspremie aanvragen. Lees meer...


Op 4 december 2015 werd de definitie van ‘Open Erfgoed’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering; de toepassing ervan gaat in op 1 januari 2016. Om in aanmerking te komen als ‘Open Erfgoed’ worden volgende voorwaarden gesteld:

 • het goed wordt op een (inter)actieve en sprekende manier ontsloten;
 • de openstelling geeft de bezoeker inzicht in de erfgoedwaarden, -kenmerken en – elementen van het goed in hun maatschappelijke context;
 • de openstelling richt zich op minstens twee verschillende doelgroepen;
 • de openstelling is exemplarisch voor Vlaanderen of een ruimer gebied op de volgende vlakken:
 • de ontsluiting van de erfgoedwaarden van het goed;
 • het gebruik van innovatieve ontsluitingstechnieken;
 • het beheer van de site;
 • de publiekswerking en de publiciteit errond;
 • het goed wordt gedurende een periode van tien jaar minstens vijftig dagen en driehonderd uur per jaar opengesteld. Die periode begint te lopen na het verzoek tot uitbetaling van het saldo van de erfgoedpremie die op grond van de erkenning als open erfgoed is toegekend. In de beslissing waarbij het beheersplan wordt goedgekeurd, kunnen afwijkende openstellingsperiodes worden opgenomen;
 • het goed is, in de mate dat de verplichtingen van de bescherming dat toelaten, integraal toegankelijk voor bezoekers. Daarvoor moet een advies over de toegankelijkheid gevraagd worden aan de instantie die erkend is door de Vlaamse Regering;
 • de openstelling mag niet leiden tot verlies of beschadiging van erfgoedwaarden. Als dat nodig is, wordt er in flankerende maatregelen voorzien om dat risico te vermijden of te beperken, of om de negatieve gevolgen teniet te doen;
 • het goed maakt deel uit van een netwerk dat specifiek gericht is op erfgoedontsluiting.© 2018 Erfgoedstudio